Mounder i? i intalne? te so? ia

Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 55 de ani din ziua naşterii. Se deschide cu mesaje de felicitare şi un articol fundamental semnat de profesorul Petru Stoicev, coordonatorul ştiinţific al dlui P. Topală, urmat de cele 10 capitolele de bază care oferă informaţii de valoare despre formarea şi devenirea unei personalităţi cu care se mîndreşte instituţia, ţara: - Curriculum vitae informaţii despre formare profesională, competenţe şi abilităţi, cercetare ştiinţifică încununată de succese remarcabile, participări la proiecte, manifestări ştiinţifice, distincţiile obţinute Topală - Portret conturat de colegi şi prieteni aprecieri, gînduri, opinii ale colegilor, discipolilor din Bălţi, Chişinău, România, Germania - Bibliografia publicaţiilor cuprinde în jur de de publicaţii semnate de dl P.

Topală, informaţie despre activitatea de redactor, recenzent, referent - Coordonator ştiinţific al tezelor de doctor - Coordonator ştiinţific al tezelor de master - Coordonator ştiinţific al tezelor de licenţă - Personalia referinţe despre dl Topală în resurse imprimate şi electronice - Autografe dragi inimii mele mărturie a intereselor multiaspectuale ale posesorului Cum sa flirtezi cu prietena lui bogate biblioteci, a stimei autorilor cărţilor faţă de dl Topală - Index de nume - Index de titluri - Index de publicaţii în serie Descierile bibliografice au fost efectuale în limba originală în conformitate cu standardele în vigoare: GOST 7.

Descriere bibliografică. În prezentarea publicaţiilor se respectă ordinea cronologică. Biobibliografia este înzestrată cu indexuri auxiliare de nume, tiluri, publicaţii în serie care au menirea de a ajuta utilizatorul în căutarea şi găsirea cît mai rapidă a informaţiei.

Se adresează celor care vor să se documenteze despre reuşitele unui pedagog, manager şi savant demn de înaltă preţuire şi respect.

Intalnire serioasa a femeii un bărbat din Alba Iulia care cauta femei frumoase din Brașov

Aţi trecut toate treptele didactice de la lector asistent la profesor universitar, aproape toate treptele ştiinţifice pînă la doctor habilitat, conducător de doctorat, membru al Seminarelor ştiinţifice specializate de pe lîngă CNNA şi membru al CNNA Comisia pentru acreditare a instituţiilor din domeniul Ştiinţei Inovăriii al Republicii Moldova.

V-aţi manifestat şi ca un bun organizator în calitate de decan, şef de catedră. Sînteţi un pedagog înţelept, un savant talentat. Aţi pregătit 3 doctori în ştiinţe tehnice, sute de specialişti în economia naţională, mulţi din colegii de serviciu sînt discipoliii Dumneavoastră.

Viteza dating femei Londra fete care caută bărbați

Contribuiţi mult la formarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în domeniul ştiinţelor tehnice. Calităţile Dumneavoastră personale-profesionalismul, talentul de pedagog şi îndrumător, exigenţa şi disciplina, inteligenţa sînt mult apreciate de tot colectivul UTM şi servesc drept exemplu pentru colegi şi studenţi. Pentru mine este o mîndrie să mă consider printre cei mai apropiaţi prieteni ai acestui patriot al neamului.

L-am cunoscut mai aproape pe Pavel Topală înfiind consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat, susţinută cu brio la 23 mai,în şedinţa Consiliului specializat DH Profesorul Pavel Topală s-a născut într-un sat pitoresc din sudul Republicii la 15 iulieîntr-o familie de ţărani gospodari. Părinţii săi au îndurat multe, chiar şi sărăcie, dar au reuşit să crească şi să educe 6 copii 2 băieţi şi 4 feteastăzi Mounder i?

i intalne? te so? ia cu studii şi specialităţi alese, aranjaţi la locul lor, stimaţi şi Mounder i? i intalne? te so? ia la justa lor valoare.

Talentul tînărului absolvent a fost apreciat înalt de conducere şi i s-a propus un loc de muncă la această prestigioasă Universitate din nordul ţării. Anii trec şi tînărul profesor urcă pe treptele profesionale: asistent universitar, lector superior, conferenţiar universitardoctor în ştiinţe tehniceteza fiind susţinută la Universitatea Politehnică din Bucureşti sub îndrumarea dlui dr.

Pe parcursul activităţii sale de cercetător ştiinţific a publicat 2 monografii, 2 manuale, peste articole ştiinţifice, a obţinut 5 brevete, a participat la peste 50 Conferinţe şi Simpozioane naţionale şi internaţionale, a îndrumat prin cotutelă 3 doctori Mounder i? i intalne? te so? ia ştiinţe tehnice, actualmente este conducător ştiinţific la 7 teze de doctorat din cadrul UTM.

Menţionez că unul din doctoranzi este din România şi-şi face studiile prin contract la UTM. Pavel Topală s-a dovedit a fi un dascăl de vocaţie şi un cadru didactic de elită. Mult stimate Dle profesor! Vă dorim inspiraţie în muncă, bucurii de la familie, respect din partea prietenilor şi colegilor de breaslă, care, sper eu, Vă vor susţine şi Vă vor aprecia la justa valoare. La mulţi ani!!!

Accident în Warwick M-am ocupat în trecut de mai multe cereri de compensaţii legate de accidentarea spatelui unor persoane şi aş dori să vă descriu o parte dintre aceste cazuri.

Drăgăneşti, raionul Lazo În susţinerea tezei de doctor, tînărul cercetător a fost ghidat şi susţinut de prof. Abaclia, raionul Basarabeasca - Şcoala de 8 ani gimnaziul din s. Această direcţie determină următoarele domenii de interese ştiinţifice: - Fizica plasmei;0 - Procese fizice de scurtă omul in cautarea unui om reims - Metode şi procedee de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică a materialelor; - Studiul materialelor; - Surse concentrate de energie; - Formarea depunerilor din materiale compacte şi pulberi; - Tratarea termică şi chimico-termică a suprafeţelor sub acţiunea plasmei; - Nanostructurarea superficială a materialelor, sinteza nanoparticulelor; - Proprietăţile funcţionale a materialelor obţinute; - Optimizarea tehnologică.

Fiecare dintre rezultatele ştiinţifice şi tehnologice obţinute de către d-nul dr. Pavel Topală prezintă o verigă importantă dintr-un lanţ armonios de concepte şi rezultate, atât în domeniul fundamental, cît şi cel aplicativ. În domeniul cercetării fundamentale 1. A elaborat modelul procesului de apariţie a fazei lichide pe suprafaţa piesei cu introducerea unei noi variabile a diametrului craterului cu fază lichidă ca funcţie de energie a descărcării electrice în impuls, degajată în interstiţiu, raportată la mărimea acestuia, ceia ce i-a permis a stabili că, pentru Mounder i?

i intalne? te so? ia craterului cu fază lichidă este absolut necesar ca densitatea energiei degajate în interstiţiu să fie cel puţin egală cu căldura specifică volumică de topire a materialului piesei. Analiza teoretică a dependenţei diametrului zonei de interacţiune termică a canalului de plasmă cu suprafaţa piesei i-a permis să stabilească că pentru efectuarea unei prelucrări a suprafeţei în lipsa fazei lichide este necesar ca densitatea energiei degajate în interstiţiu să fie mai mică decât căldura specifică volumică de topire a materialului acesteia.

A dedus relaţia teoretică pentru calculul vitezei particulei de pulberi metalice în interstiţiu, pentru cazul amorsării descărcărilor de tensiune joasă cu impuls de tensiune înaltă şi a demonstrat că impulsul de amorsare accelerează particula până la viteza necesară de contractarea cu suprafaţa prelucrată a piesei în decursul unei descărcări singulare, iar impulsul de tensiune joasă o încălzeşte şi topeşte.

Stabilirea dependenţei vitezei particulei de pulberi metalice în interstiţiu a 24 demonstrat că, aceasta este direct proporţională cu căderea de tensiune pe interstiţiu, razei particulei, şi invers proporţională cu mărimea efectivă a interstiţiului şi densităţii materialului particulei de pulbere. A stabilit că timpul de topire a particulei de pulberi metalice în plasma descărcării electrice în impuls depinde de proprietăţile materialului, densitatea energiei în interstiţiu şi parametrii conturului de descărcare, precum şi de cantitatea de energie degajată pe particulă datorită efectului Joule-Lentz.

Pentru prima dată a fost efectuată analiza influenţei zonei de introducere a pulberilor metalice în interstiţiu asupra intensităţii formării straturilor de depunere şi s-a stabilit că cea mai efectivă este introducerea particulelor în zona anodului. Stabilirea dependenţei electro-eroziunii anodului de coeficientul de acumulare a căldurii i-a permis să demonstreze că aceasta este invers proporţională cu creştera ultimului.

Analiza esenţială a proceselor de apariţie şi dezvoltare a plasmei în interstiţiu, interacţiunea ei Mounder i? i intalne? te so? ia suprafeţele electrozilor şi particulele de plasmă i-au permis conceperea, elaborarea şi brevetarea unui nou procedeu de formare a straturilor de depunere prin microsudarea particulelor pe suprafaţa de lucru a sculei, sincronizând procesul de depunere cu cel de microsudare pe scula sub formă de disc pe porţiuni diametral opuse ale acestuia. În scopul realizării acestui procedeu, autorul a conceput o instalaţie în care impulsul de microsudare a particulei pe suprafaţa sculei şi cel de formare a stratului de depunere pe suprafaţa piesei sunt sincronizate de către impulsul de tensiune înaltă de amorsare.

Pentru prima dată a fost propus un nou model fizico-chimic de eroziune a grafitului sub acţiunea descărcărilor electrice în impuls în aer la presine normală, transferul lui pe suprafaţa anodului şi formarea peliculelor subţiri. Analiza esenţială a proceselor de apariţie şi dezvoltare a plasmei în interstiţiu, interacţiunea ei cu suprafeţele electrozilor şi particulele de plasmă i-au permis conceperea, elaborarea şi brevetarea unui nou procedeu de formare a straturilor de depunere prin microsudarea particulelor pe suprafaţa de lucru a sculei sincronizînd procesul de depunere cu cel de microsudare pe sculă sub formă de disc pe porţiuni diametral opuse ale acestuia.

În scopul realizării acestui procedeu, a fost concepută o instalaţie în care impulsul de microsudare a particulei pe suprafaţa sculei şi cel de Mounder i? i intalne? te so? ia a stratului de depunere pe suprafaţa piesei sunt sincronizate de către impulsul de tensiune înaltă de amorsare.

site- ul de dating ca un aboeur Recenzii privind site- ul de dating Inchallah

A stabilit că, pentru menţinerea stabilă a procesului de depunere şi înlăturare a efectului de sudare a particulelor pe suprafaţa anodului, acesta din urmă trebuie realizat sub formă de disc rotitor cu diametrul de Tehnologic s-a stabilit că asupra procesului de depunere a particulelor pe suprafaţa catodului-piesă influenţează următorii parametri: mărimea interstiţiului, frecvenţa impulsurilor de lucru şi energia descărcărilor degajată în interstiţiu.

Pentru obţinerea straturilor calitative continue, de grosime constantă şi fără defecte mărimeainterstiţiuluiarevalori0, Încălzirea şi topirea particulelor conductoare de curent în jetul de plasmă are loc nu numai pe baza schimbului de căldură cu plasma, ci şi datorită cădurii degajată prin efect Joule-Lentz, la trecerea curentului prin acestea la începutul descărcării Frecvenţa impulsurilor de lucru în limitele de până la Hz determină o creştere direct proporţională a mesei depusă pe piesă Straturilededepunereobţinutedinbronzuriaupermismicşorareacoeficientului de frecare până la 0.

Uzura lor constitue 0, Aceasta metodă a permis obtinerea straturilor fără depunerea altor straturi intermediare.

Depunerile obţinute au o rezistenţă de adeziune mare. Straturile din carbură de crom şi din nitrură de titan au permis micşorarea uzurii oţelului marca H18NIOT până la 0, Datorităproceselormicrometalurgiceşidedifuzieceaulocintrematerialul de depunere şi materialul piesei, straturile de paladiu depuse pe aliajele titanului au permis micşorarea coroziunii acestuia de ori.

Pentru prima dată a fost conceput, elaborat şi realizat procedeul de tratare chimico-termică a suprafeţelor cu sinterizare în ele a carburilor, nitrurilor, Mounder i? i intalne? te so? ia oxizilor şi hidrooxizilor cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls şi păstrare intactă a geometriei acestora.

Revista Noua 4 2018

Rezultatele cercetărilor experimentale şi a celor din producţie au demonstrat posibilitatea de aplicare imediată în producţie a soluţiilor teoretice şi constructive obţinutedecătred-ldr. Sîngerei, R. Prezentăm în continuare cîteva din cele mai semnificative publicaţii, indicînduse titlul şi sursa. Prima direcţie de aplicare a acestui procedeu de prelucrare şi-a găsit o aplicabilitate destul de diversă în construcţia de maşini şi aparate, permiţând în primul rând prelucrarea acelor materiale care nu se supun prelucrărilor prin metodele clasice carburi metalice cu temperaturi înalte de topire de tipul WC, TiC, TaC, semiconductori, etcasigurând prelucrarea suprafeţelor cu caracter complex găuri, orificii, cavităţi, proeminenţe etc.

Pentru toate cazurile de aplicare a acestei metode de prelucrare, se presupune, că rugozitatea suprafeţei prelucrate este în mod direct legată de mărimea craterelor cu fază lichidă ce iau naştere pe suprafaţa prelucrată, însă, în cazul formării straturilor de depunere, se observă creşterea unor zone separate ale depunerilor, ce încalcă condiţia de formare a straturilor continui. Aceasta se datorează apariţiei unor asperităţi iniţiale sau induse, ce servesc în calitate de concentratoare pentru câmpul electric al descărcării electrice în impuls şi influenţează direcţionarea prelevării şi transferului de material, fie din faza lichidă a electrodului sculă, fie din materialul pulbere introdus în interstiţiu pentru formarea depunerii cu proprietăţi speciale [4, 6].

Responsabilitatea pentru conţinutul textelor 5 lei ISSN - X aparţine în exclusivitate autorilor. Însă, vai, am aflat doar la San Remo, pe terasa vilei în care lujerul dezbrăcat de orice semeţie. Cel de Sus mi-a hărăzit să mă bucur Cu o ultimă speranţă, încerc şi câteva zile, mai exact câte doresc, de acum, în a treia dimineaţă a prezenţei farmecul îndepărtat-apropiat al Mării mele în Liguria.

Este necesar de menţionat că în prezent ia naştere o altă direcţie de aplicare a electroeroziunii, şi anume modificarea micro-geometriei suprafeţelor pieselor metalice. Metodica cercetărilor experimentale Instalaţia experimentală, Mounder i? i intalne? te so? ia căreia este prezentată în fig. Electrod-sculă funcţionează pe următoarele principii: prin intermediul lui are loc divizarea curentului de descărcare pe mai multe canale.

Această facilitează desfăşurarea descărcării în impuls ceea ce conduce la formarea densităţilor mari de curent şi prin aceasta creşte randamentul utilizării energiei de descărcare. Secţiunea transversală a electrodului-sculă 17×7 mm, în care erau localizate un număr de fire de cupru izolate între ele cu diametrul de 0,35 mm.

Unirea cu pământul se efectuează în scopul protejării desfăşurării descărcării prin impuls care nu va fi afectată de alte influenţe a elementelor reactive.

Conecteaza-te la contul tau. Politică de confidențialitate.

Schema principială a instalaţiei experimentale şi măsurării parametrilor impulsurilor descărcărilor: Str. Se observă că forma impulsurilor se află într-o directă dependenţă de valoarea capacităţii şi rezistenţei de balast care şi formează generatorului de tipul RC.

Datorită inductanţei electrodului 1 pe fig. Corespunzător, amplitudinea se micşorează în cazul micşorării mărimii capacităţii bateriei de condensatoare. Deoarece schema este unipolară şi ţinând cont de pierderile ce se produc pe elementele circuitului electric, în energie termică se transformă cca. Fotografierea structurilor şi micro-geometriei suprafeţelor Exemplu Mesaj de intalnire cu o femeie în rezultatul acţiunii descărcărilor electrice în impuls au fost efectuate cu utilizarea microscopului metalografic XJMT dotat cu sistem digital de înregistrare a informaţiei.

Imaginile structurilor superficiale ale materialelor cercetate obţinute sunt prezentate în fig. Din zonele de topitură sub acţiunea câmpului electric al descărcării se extrag meniscuri de formă conică, care ca rezultat al răcirii ultrarapide aceste sunt congelate pe suprafaţa prelucrată.

Din aceste motive considerăm, că întrebarea despre originea, esenţa şi durata de viaţă a petelor electrodice va mai rămâne încă mult timp deschisă.

Este important a menţiona, că în imediată apropiere de aceste meniscuri pe suprafaţa prelucrată se observă micro-fisuri. Ţinând cont de faptul, că conductivitatea termica a metalelor este relativ înaltă, iar cantitatea metalului topit pe o unitate de suprafaţă este foarte mică am putea determina cu ce viteză are loc procesul de răcire.

Răcirea extrem de rapidă a metalului pe suprafaţa probei poate provoca cristalizarea acestuia in stare amorfă.

Despre fabrică

Divizarea canalului de plasmă într-o multitudine de micro-canale asigură 48 formarea pe suprafaţa prelucrată a unui mare număr de meniscuri. Rezultatele cercetărilor executate anterior [3, 16, 17] au demonstrat, că un singur menisc extras de pe o porţiune de suprafaţă provoacă sporirea ariei acesteia de 8 ori. Dacă e să vorbim de capacitatea de emisie sau absorbţie a suprafeţelor, atunci este clar că aceasta este direct proporţională cu aria activă a suprafeţei corpului, şi în acest caz rezultatele obţinute sunt benefice pentru aplicare în acest domeniu.

Dacă în cazul aplicării descărcărilor electrice în impuls de tensiune joasă V aria suprafeţei prelucrate la o descărcare solitară constituie 10… m m2 [17, 18], atunci aplicarea descărcărilor electrice de tensiune înaltă şi durată scurtă permite a spori prelucrarea de mai multe ori de la 5… mm2.

Cercetând capacitatea de emisie electronică a suprafeţelor catozilor aplicaţi în construcţia tunurilor electronice [18] s-a constatat, că în aceleaşi condiţii de funcţionare, catozii cu micro-geometrie sub formă de meniscuri asigură formarea fascicolelor de electroni cu o intensitate de 10 ori mai mare în raport cu cei cu suprafaţă netedă.

Mesaj de intalnire a site- ului aga? at Cauta? i feti? a

Concluzii 1. Deoarece coeficientul termic de dilatare liniară a titanului şi aliajelor lui este cu mai mic decât a celorlalte materiale supuse experimentului, pe suprafaţa lui au fost observate micro-fisuri de formă regulată, cauzate, probabil, de structura cristalină a aliajului respectiv.

The first research concerning the use of the favorable effects of the electrical discharges appears to have been initiated by Russian researcher Boris Lazarenko, over 60 years ago.

Initially, the electrical discharge machining was used exclusively as an erosion process, intended to remove additional material from the workpieces. Several decades ago, the researchers noticed that after electrical discharge machining, the surface layer generated by the machining process could present distinct properties in comparison to the base material.

Sometimes it was even noticed that the 49 hardness of this layer was greater than the hardness of the base material. Several distinct phenomena could be taken into consideration to explain the increase in workpiece material hardness as a consequence of the electrical discharges. Firstly, a thermal phenomenon a heat treatment could be noticed. For example, if the workpiece material is steel with a high enough carbon content, the cooling at the end of the electrical discharge can be rapid enough to determine the development of a tempering process.

On the other hand, the development of high temperatures locally, temperatures thatarehigherthanthemeltingpointoftheworkpiecematerial,facilitatesthepenetration of the substances from the dielectric fluid, from air gases or from1 the electrode tool in the workpiece surface layer, thus a process of surface alloying has developed.

These substances could be the carbon or nitrogen existing in the dielectric fluid and in the air, or simply substances present in the particles that have become separated from the electrode tool as another consequence of the electrical discharges. Sometimes the above mentioned particles include substances that have a hardening effect on the workpiece material.

There are also situations when a deposition process can be noticed; electrical discharges could facilitate the deposition of the substances included in, or resulting from, the dielectric fluid or from particles Mounder i?

i intalne? te so? ia from the electrode-tool material, as a consequence of the electrical discharges specific to the electrical discharge machining process. Galinov and Luban [1] used silver and nickel electrodes for an alloying process carried out by using electrospark deposition on a copper substrate; they applied single and multiple pulses in order to study the effect of the pulse energy and power on the mass of deposited material and on anode erosion.

They noticed that certain thermal properties of the material to be deposited may have influenced the characteristics of the material transfer.

Kaolack online intalnire Caut un site de dating grave gratuit

The electrode materials developed by using self-propagating hightemperature synthesis SHS were applied for electrospark alloying in the case of parts made of various categories of steel forged, stainless, high speed [2]. As mentioned above, ordinary electrical discharge machines were used to modify the surface properties of workpieces. Thus, Pan et al.

Prasna Astrologie Software Descărcare gratuită

The authors established a certain relationship among pulse energy, pulse frequency, deposition time—as input parameters—and the coating thickness and surface roughness as output parameters. Wang et al. Mangeron, 59A, Iaёsi, Romania; E-mail:slati tcm.

Ouagadougou Dating online matrimoniale ploiesti femei 2020

The hardness of the layer deposited on the Mounder i? i intalne? te so? ia can sometimes be greater than the hardness of the workpiece base material. The method requires the use of a titan electrode with adequate dielectric fluid.

Wang and colleagues deposited the layer of tungsten carbide and titanium carbide onto the surface of a titanium alloy piece.

In the initial study [8], they noticed the metallurgical bond between the coating and substrate. Another conclusion of their research regarded the migration of the element Ti into the coating and its chemical reaction with the carbon. Afterwards [9], they noticed a high rate of hardness from the deposited layer HV The transition zone between the coating and the substrate was studied; a fluctuation in the concentration of the main elements was discerned along with the thickness of the surface layer.

Liang [10] studied the corrosion resistance of the surface layers created by electrospark deposition of Al and Ni—20Cr on stainless steel and Ni-based alloys. Particles of Y2O3 were also added into the coating layer. The research highlighted the significant increase of hot corrosion resistance due to the presence of the dispersed Y2O3 particles. Levashov et al. Changjun et al.

The authors proposed a physical model to explain the phenomenon of mass transfer. Amodel that allows the study of the influence exerted by various factors erosion rate, power, pressure on the plasma parameters and on the intensity of spectral lines of anode materials in the case of the electrospark deposition of silver coatings was proposed by Kurochkin et al.

The aim of this article is to emphasize the way in which certain adjustable factors gap size, powder flow, delivered energy, and energy density influence the mass of the matter deposited on steel parts, when using a device that is specialized in the coating of cylindrical surfaces. It is known that a system is a set of interacting or interdependent entities, either real or abstract, forming an integrated whole.

In the case of such a process based on the effects of electrical discharges, the main input factors could be: the material added during the alloying or deposition process, the workpiece on which the new layers are created, the electrical discharge characteristics, the work gap characteristics, the type of processing operation, etc.

In terms of factors pertaining to the material to be used for the alloying or deposition process, one can take into consideration the chemical composition which determines the Femeie senior 42 composition of the new surface layer of the workpiecethe physical and chemical properties melting and vaporizing points, heat capacities, capacity to chemically react with the substances included in the work liquid or in the workpieces, etc.

The workpiece on which the new layer is created can influence the result of the process due to the chemical composition of its material, due to the chemical and physical properties of this material also see the aspects mentioned in the case of the material to be depositedand due to the surface shape and position horizontal, vertical, inclinedetc.

It is expected that the characteristics of the electrical discharge pulse frequency, pulse durations, average current intensity, peak voltage, the way the discharges are initiated by dielectric medium breakdown or by direct contact between electrodes, etc. Someoftheinputfactors averagecurrentintensity,thepossibilityofdeveloping certain chemical reactions, etc. The factors that are specific to the type of processing operation types and directions of motion, speed values, etc.

In terms of output factors, one can first of all take into consideration the characteristics of the new surface layer created on the workpiece thickness, adherence in the case of the deposited layer, hardness, wear resistance, corrosion resistance, etc. Disturbing factors, however. As a consequence of the intermittent contacts between the electrodes, an electrical discharge is generated, and the material from the electrode tool can become separated Mounder i?

i intalne? te so? ia transported to the workpiece surface, usually due to gravity.

Interesantrecenzii