Cautand o femeie malga? a pentru nunta

Cautand o femeie malga? a pentru nunta

Download Robert Musil - Trei femei Exigent cu scrisul său pînă la considerarea acestuia ca un text provizoriu, apt să fie mereu supus unor noi revizuiri, auster şi lipsit de capacitatea aderării la o viaţă literară zgomotoasă, destinată să-i marcheze prezenţa în epocă, autorul Omului fără însuşiri trăieşte într-o izolare tragică, plină de privaţiuni, umbrită în acelaşi timp de conştiinţa dureroasă a ignorării sale ca scriitor de prim rang.

Robert Musil - Trei femei

Itinerarul creaţiei lui Robert Musil, ca şi unele aspecte ce se pot desprinde din biografia sa intelectuală, explică cel puţin în parte drama acestui mandarin intelectual sărac, nevoit adeseori să trăiască din mila altora. Beneficiind de un debut favorabil, prilejuit de apariţia romanului Rătăcirile elevului Törless Die Verwirrungen des Zöglings Törless —Robert Musil nu-şi menţine vreme îndelungată contactul cu publicul decît prin cîtcva nuvele fără valoare artistică deosebită şi o piesă de teatru, care a stîrnit aprecieri foarte contradictorii.

Abia în anulautorul aduce o nouă confirmare a talentului său prin volumul de povestiri Trei femei Drci Fraucnpentru care obţine premiul oraşului Viena. După aceasta urmează o nouă pauză imensă pînă în Dar un micro-roman de debut, o piesă de teatru cu o valoare discutabilă, încoronată totuşi cu premiul Kleist, o culegere mică de povestiri bine primită de critica germană şi un imens volum dintr-un roman, din care mai apare o parte într-un moment de pronunţată criză, marcat de anulnu aveau să-1 scoată pe acest mare şi dificil prozator de la periferia atenţiei publice.

Cercul său de admiratori rămîne încă foarte rcstrîns. Starea aceasta de lucruri se prelungeşte pînă în vremea noastră, încît Maurice Blanchot afirmă pe bună dreptate că opera lui Robert Musil este destinată să fie mai mult comentată decît citită.

Cautand o femeie malga? a pentru nunta

Scriitorul era şi el conştient de dificultăţile accesului său la o largă notorietate publică. De aceea, multe din scrierile lui par să reprezinte mai degrabă o cale de pregătire a posterităţii critice pentru înţelegerea sa tîrzic, decît un dialog direct cu contemporanii. Raportul complex dintre scriitor, epocă şi posteritate se configurează în aşa manieră, încît toate datele oferite de autor trimit spre înţelegerea personalităţii şi a operei sale, luminînd astfel în mare măsură specificitatea acestora, ca şi caracterul lent al unui proces de creaţie situat sub zodia unei exigenţe de-a dreptul paralizante.

Ţinînd seama de acest context, ni se pare că o cercetătoare ca Mărie Luise Roth merge pe o cale fertilă, atunci cînd scrie un studiu care se cheamă Robert Musil în oglinda operei sale.

He has been recognized for several internationally acclaimed feature films, as well as his projects in town-building. He had portions of the historic village reconstructed for the film. A lively youth, young Emir was by his own admission a borderline delinquent while growing up in the Sarajevo neighbourhood of Gorica.

Încercare asupra unei biografii interioare. Dar pentru matrimoniale judetul giurgiu ajunge la un rezultat final relativ similar, se poate porni şi de la biografia directă a scriitorului care, cristalizată într-o epocă foarte agitată, capătă în mod firesc o profundă rezonanţă în operă. Deşi zonele de confluenţă care duc la delimitarea spaţiului literar unde se configurează personalitatea autorului sînt la început foarte îndepărtate, căile de comunicare între acestea nu lipsesc.

Este adevărat că între profesiunea de inginer şi cariera de scriitor distanţa este foarte mare şi ea se menţine şi între planul de deziderate ale familiei şi idealurile mereu modificabile ale viitorului om de litere. Pe parcursul carierei scriitorului se produc o serie de opţiuni profunde care indică tranziţia de la tehnică spre ştiinţele umaniste.

Pe traiectul acestui proces complicat, Robert Musil îşi descoperă vocaţia literară şi crede în ea cu o fermitate neclătinată de nici un fel de impediment. Scriitorul s-a născut în 6 noiembriela Klagen-furt. Tatăl său era director de fabrică, iar mai tîrziu a fost profesor universitar. Musil provine dintr-o familie care dăduse Austriei funcţionari superiori, medici, ingineri, ofiţeri.

Antecedentele sociale ale mamei sale, Hermine Bergauer, mai tînără cu douăzeci de ani decît soţul ei, Alfred Musil, sînt asemănătoare. Nu este însă mai puţin Cautand o femeie malga?

a pentru nunta că perspectiva scriitorului asupra arborelui de familie este de altă natură.

Navigare în articole

Bunicii mei liniştiţi. Fiii lor «originali». Fiul epileptic, mort prematur, cu memoria insulară a numerelor. Străbunul bolnav mintal, despre care în clipa de faţă nu ştiu dacă aparţine liniei directe sau unei ramuri colaterale. Trecut fizic în mine prin mama. Vreau să-i respect voinţa dc a nu vorbi nimic rău despre dînsa.

Climatul de familie pare să nu fi fost foarte fericit. Negăsidu-şi idealul dorit într-un soţ cu preocupări intelectuale, Hermine Musil se îndepărtează de el, ducînd însă pînă la sfîrşit o căsătorie dc convenienţă. Fotografiile de familie o înfăţişează mereu alături de Heinrich Reiter, care se menţine în acest triunghi conjugal pînă la moartea mamei scriitorului.

Obişnuit să se psihanalizeze, Robert Musil notează unele aspecte triste sau de mare tensiune din viaţa familiei. Violenţa trecînd în crize de plîns spasmodic Unor zile de fericire intensă sau de relativă armonie, le urma inevitabil una ce ducea la răbufnire.

Corelaţia cu căsătoria ei, neclară. Am avut întotdeaunca impresia că în aceste Cautand o femeie malga? a pentru nunta tata se dădea de-o parte.

Cautand o femeie malga? a pentru nunta

Ca şi cînd n-ar fi vrut să decidă el. Era ceva straniu. Şi cum în tradiţiile familiei cariera militară reprezenta un ideal social constant, Robert Musil îşi continuă studiile la liceul real militar din Mărisch-Weisskirchen, unde studiase mai înainte şi poetul Rainer Măria Rilke. Spunînd pe buna dreptate despre sine că a fost Cautand o femeie malga? a pentru nunta un om disciplinat, scriitorul sa acomodat cu uşurinţă acestui mediu cazon. Sportiv, sănătos, înzestrat cu anumite aptitudini militare, autorul de mai tîrziu al Uniunilor părea să-şi fi găsit direcţia Cautand o femeie malga?

a pentru nunta orientare a vieţii, spre marea satisfacţie a familiei. Dar prima abatere încă neînsemnată de la o anumită traiectorie se produce la vîrsta de 17 ani, cînd îşi continuă studiile la Academia Tehnico-Militară din Viena, unde se specializează în construcţia de maşini, etapa finală a formaţiei ingenereşti încheindu-se la Academia din Briinn, Cautand o femeie malga?

a pentru nunta tatăl său era profesor. După renunţarea la cariera militară pentru cea tehnică, ce reprezintă prima opţiune din itinerarul existenţei autorului, în obţine diploma de inginer cu menţiunea foarte capabil.

Cert este însă faptul că în ultimii ani de studii la politehnică, Robert Musil începe să fie ispitit de misterul creaţiei literare. Intîlnirea aceasta între omul de ştiinţă cu o formaţie pozitivistă şi creatorul de artă care se mişcă într-un domeniu plin de incertitudini, este plină de consecinţe. Un om care caută adevărul, spunea Musil, devine savant, altul care-şi etalează subiectivitatea ajunge eventual scriitor, dar nu se ştie exact ce se poate întîmpla cu acela care se găseşte între aceşti Site- ul gratuit de dating pentru barba?

i poli extremi. In această zonă intermediară se găsea intelectualul încărcat de noi disponibilităţi interioare, cînd, asistent fiind la Politehnica din Stuttgart, lucra la romanul Rătăcirile elevului Tbrless, pieocupîndu-se în acelaşi timp de studiul matematicii, fizicii, logicii şi al psihologiei experimentale.

Rezultatul acestor disponibilităţi spirituale conjugate este reprezentat de obţinerea titlului de doctor în filozofic, fizică şi matematicăcu o teză denumită modest : Contribuţii la aprecierea concepţiei lui Mach. Dar cînd Robert Musil ajunsese în această etapă a formaţiei sale intelectuale, Rătăcirile elevului Tbrless apăruseră îniar cu un an mai înainte începuse să reflecteze asupra primului plan al romanului Omul fără însuşiri.

Posibilităţile intelectuale ale tînărului învăţat care nu s-a decis pentru cariera militară, nu s-a mulţumit cu ingineria, nu s-a putut fixa în viaţa universitară, l-au dus în faţa unei opţiuni definitive şi aceasta era literatura. Notabil, faptul acesta nu rămîne fără consecinţe în creaţia sa literară şi el nu poate fi trecut cu vederea nici atunci cînd cercetătorul operei lui Robert Musil încearcă să-i definească orizontul artistic sau unele preferinţe în domeniul prozei.

Referindu-se la începuturile sale literare, într-un proiect tîrziu, dar nedatat, de postfaţă, scriitorul relatează că pe vremea cînd plănuia romanul, Rătăcirile elevului Tbrless, Gerhart Hauptmann reprezenta pentru gustul său de atunci foarte puţin, Hamsun şi d'Annunzio păreau preocupaţi doar de unele explicaţii spirituale, Stendhal i se părea de neînţeles, iar Flaubert era pentru el un necunoscut.

Enciclopedia Lumii Vii.pdf

Doar opera lui Dostoievski îi stîrnea o profundă admiraţie. Jurnalul şi corespondenţa dezvăluie şi altele care au avut o profundă rezonanţă în formaţia sa intelectuală, fie prin acceptarea unor idei de largă circulaţie, fie prin respingerea lor cu argumente foarte bogate.

Emerson şi Nietzsche fac parte din acele elemente catalizatoare care impun formarea unor opinii despre falsa realitate în care trăieşte fiinţa umană sau despre psihologia abisală care nu trebuie confundată cu profunzimea unui act de gîn-dire.

Trimis pe front, ofiţerul acesta disciplinat şi uman care a primit mai multe decoraţii, Cautand o femeie malga? a pentru nunta atît pentru faptele sale de arme, cît pentru acte de eroism civic, începe să înţeleagă acea complexă problemă naţională pe care o trăiau popoarele din cadrul monarhiei habsburgice. Şi cînd scriitorului i s-a încredinţat pentru o anumită vreme redacţia acelui Tiroler Solda-tcn-Zrilung, în paginile acestuia se putea observa onestitatea cu care prozatorul critica falsul parlamentarism, politicianismul meschin.

Autorul lăsa în acelaşi timp să se întrevadă cu o anumită discreţie mutaţiile care vor interveni in istorii Austriei după război.

De fapt acesta este momentul în care se configurează imaginea Kakanici.

Și pe lângă ei, alte 77 de fiice, Șerpi răcoritori și înțelepți.

Atitu1 R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften. Anhang, Rowohlt Verlag Robert Musil se defineşte astfel ca un spirit pacifist prin excelenţă, aşa cum mărturiseşte şi în una din paginile sale de jurnal.

De altfel ceea ce caracterizează atitudinea sa generală pe tot parcursul carierei sale literare este nonconformismul nefundamentat pe un ideal precis de existenţă.

magrav.ro - Only the Best Free Live Cams

Dar, deşi convins de incapacitatea burgheziei şi tarele capitalismului, el rămîne un revoltat singuratic, care nu poate adera la o altă concepţie despre lume.

Piesa Die Schwärmer Entuziaştii îl scoate pentru o anumită vreme din anonimat, dar genul acesta de teatru de lectură nu-1 Cautand o femeie malga? a pentru nunta impune atenţiei publice. Derivaţia acestei opere din dramaturgia lui Wedekind nu a rămas nici ea neobservată. Dar atît la Viena, cît şi la Berlin privaţiunile de toate genurile încep să-1 copleşească.

Fiind un tip de scriitor cu un proces de creaţie extrem de lent şi nevoit să trăiască numai din veniturile operei sale, Robert Musil se angajează pe un itinerar dramatic din care nu mai poate ieşi niciodată. Pentru a putea lucra în continuare, la Berlin se constituise o societate de ajutor, care 1-a sprijinit între anii —, iar după instaurarea nazismului şi revenirea sa la Vienaaceasta a căpătat o nouă configuraţie în capitala Austriei. Resursele erau foarte modeste şi tăcerea în jurul scriitorului solitar devenea tot mai pronunţată şi mai dureroasă.

Dar anii cei mai grei încep pentru Robert Musil o dată cu plecarea sa în exildeterminată de pericolul extensiunii nazismului. Re-ferindu-se la această situaţie istorică cutremurătoare, Walter Muschg sublinia într-un strălucit eseu intitulat Distrugerea literaturii germane Die Zerstörung der deutsche Literatur că nazismul nu a însemnat numai un refuz al artei şi o ruină a literaturii germane, ci.

Alungaţi din ţară, nevoiţi să emigreze, scoşi din biblioteci, condamnaţi la arderea cărţilor în pieţele publice, scriitorii germani cei mai de seamă au pornit pe calea grea a exilului. Robert Musil face şi el parte din acea categorie predominantă a scriitorilor germani care nu au izbutit să-şi găsească o nouă patrie.

Mă aflu la Geneva şi nici un om nu mă cunoaşte, nu sînt invitat la nici o manifestare cu caracter artistic. Profesorul B. El continuă să elaboreze o operă monumentală, care nu va fi însă încheiată niciodată.

Comerciul se face de 7 eirciumarT si 2 hangiT. Merla, loc, pe care s a construit mAnAstirea Ghighiul, jud. Merica sag Mägura-MericheT, mllgurti i punct trigonometric de observafie, la S. Merieni, deal, spre E. Crasna, jud.

Ultimele sale însemnări, care reprezintă un semnal de alarmă fără ecou într-o epocă situată sub zodia morţii absurde, sînt de un tragism cutremurător. Scriu despre mine însumi şi acest lucru se întîmplă pentru prima dată de cînd sînt scriitor. Ceea ce am Tunisian Man Dating Site spus rezultă din titlu.

Şi acest lucru este de gravitatea cea mai rece Cred că exceptînd pe cei care se sinucid, nu midte existenţe se găsesc în faţa unei ne-siguranţe egale cu a mea Pastorul protestant, Lejeune, care fusese aproape unicul lui sprijin în ultimii ani, rosteşte cuvîntarea funebră în faţa unui foarte mic grup de devotaţi.

Tăcerea asupra operei lui Robert Musil durează chiar în ţările germanice pînă încînd începe să fie descoperit ca un Proust al literaturii germane.

Prozatorul acesta solitar şi taciturn, care preciza că nu scrie cu plăcere sau cu pasiune, credea mai mult în forţa de comunicare a ideilor decît în entuziasmul trezit de arta caligrafului. Sînt de o ignoranţă foarte multilaterală ". Familiarizat cu matematica, tehnica, filozofia, psihologia, creaţiile marilor scriitori, Robert Musil reprezintă tipul scriitorului cu o anumită formaţie enciclopedică, chiar dacă aceasta nu depăşea în unele cazuri sfera cărţilor de popularizare.

Marginaliile teoretice la viaţa unui scriitor aprox. Evident că Robert Musil nu ajunge la conturarea unui sistem estetic, deşi aspiraţia spre construcţia de ansamblu este mărturisită, fără să mai poată fi însă realizată. Dar suita aceasta de reflecţii pe marginea fenomenului literar se defineşte în cele din urmă ca o edificatoare profesiune de credinţă.

Excesiv de modest, Robert Musil nu emite decît arareori judecăţi cu pretenţia unor legi generale despre artă. Atunci cînd Robert Musil scriitorul şi învăţatul familiarizat cu diverse Cautand o femeie malga? a pentru nunta de cercetare fixează raporturile dintre artă şi ştiinţă, judecata sa limpede este plină de adevăr. Dar: literatura se foloseşte dc ştiinţă şi cunoaştere. Şi anume tot atît de exact în privinţa universului interior, cît şi a celui exterior. Aprofundînd acest punct de plecare, autorul semnalează anumite modalităţi specifice la care face apel creaţia literară din vremea sa, ca şi din alte epoci.

Ea dezvăluie sensuri. Este interpretare a vieţii. De aceea, ele trebuie cu atît mai mult luate în consideraţie. Autorul menţionează astfel un principiu al paşilor foarte mici în arta sa şi altul al paşilor motivaţi.

Nunta a lui Dorel si Sabrina Stinca

Prin cel dintîi înţelege luminarea spectrului moral cu trecerile sale de la o atitudine la alta, iar prin cel de-al doilea, prezenţa planului psihologic cu motivaţiile sale intime. Preocupat de înregistrarea reacţiilor mărunte, a faptului aparent insignifiant, căruia scriitorul îi caută cu tenacitate o anumită motivaţie, Robert Musil se defineşte ca un adept al raţionalismului psihologic sau, cum spuneau unii critici ce înregistraseră cu satisfacţie apariţia romanului său Rătăcirile elevului Tòrless, ca un reprezentant al realismului psihologic.

Este adevărat că în însemnările sale din jurnal, ca şi în notele teoretice desprinse din paginile autobiografice, autorul priveşte cu o detaşată ironie asemenea etichetări. Dar nu este pentru prima dată în istoria culturii, cînd un scriitor respinge cu vehemenţă anumite clasificări istorico-literare în care posteritatea îl face să încremenească fără drept de apel.

Semne bune și rele. Semne populare: ceea ce nu puteți face pentru a nu respecta probleme

Faptul acesta trebuie reţinut cu atît mai mult cu cît Robert Musil se afirma ca scriitor într-un moment cînd arta romanesca trece prin transformări foarte profunde, unele acompa. Cînd în apărea romanul Rătăcirile elevului Tórless, metamorfoza literaturii, produsă prin reacţia la anumite formule tradiţionale, abia începuse.

Acţiunile de incitare a căutării noului vin din partea futuriştilor italieni şi din sfera expresioniştilor germani. Străin faţă de manifestările negatoare ale celor dintîi, puţin receptiv faţă de experienţa literară a expresioniştilor, Robert Musil rămîne în această etapă, aşa după cum el însuşi mărturisea, mai aproape de unele realizări ale prozei tradiţionale, decît de încercările unora dintre contemporanii săi.

Dar metamorfoza artei romaneşti care se configura mai mult ca un deziderat în această perioadă, avea să se împlinească prin unele opere fundamentale, publicate pe parcursul lungului proces de gestaţie şi finisare a Omului fără însuşiri. Romanele lui Proust, Virginia Woolf, scrierile lui Kafka, Thomas Mann, formula prozei ciclice dusă la o nouă strălucire de către Roger Martin du Gard şi Galsworthy, cărţile lui André Gide şi Alain Fournier despre adolescenţă, indică doar o parte din transformările profunde prin care trecea arta prozei în primele decenii ale secolului XX.

Mai Cautand o femeie malga? a pentru nunta ispitită de mitul modernităţii excesive, proza germană din această perioadă demonstrează şi ea o etapă de incontestabilă eflorescentă a romanului. Thomas Mann nu este o simplă piramidă izolată într-un pustiu.

Scriitorii austrieci, din rîndurile cărora face parte şi Robert Musil, impun şi ei un evident certificat de notorietate europeană. Faptul că acest roman de mici dimensiuni pleacă de la anumite întîmplări reale, nelipsite de anumite contingenţe autobiografice rămîne în ultimă instanţă lipsit de o semnificaţie majoră. Autorul însuşi mărturiseşte că întîlnirea sa cu o conjunctură de evenimente asemănătoare cu cea din roman 1-a lăsat indiferent.

Semnificativ ni se pare însă de la început faptul că Robert Musil prefigurează prin romanul său un anumit univers concentraţionar specific, cristalizat într-un institut de educaţie.

Cautand o femeie malga? a pentru nunta

Subtextul satiric şi moralist al operei nu se dezvăluie niciodată prin referinţe la sistemul oficial de educaţie sau la pornirile abuzive, tiranice ale unor profesori. Caracterul ingenios al acestei cărţi rezultă tocmai din maniera în care scriitorul reconstituie imaginea exterioară a unei şcoli cu tineri proveniţi din societatea înaltă şi viciile interioare, ascunse ale acestora.

Acest univers de existenţă în miniatură este în aşa fel conceput încît să poată etala constrîngeri spirituale, porniri morbide şi tiranice, conştiinţe care se destramă. Criza adîncâ ce mina existenţa Kakanici este sugerată prin acest remarcabil roman al pubertăţii. Opera nu trădează nici un fel de intenţie de confesiune directă. Scrisă la persoana a treia, concepută ca o radiografie a unor stări de conştiinţă, naraţiunea aceasta psihologică îşi trage seva din evenimente exemplificatoare şi tipologii morale caracteristice.

Conflictul nu rezultă din raporturi de adversitate dintre individ şi sistem, ci din ridicarea măştilor unei generaţii care prevesteşte o dramatică criză istorică.

Examinarea răului embrionar, instalat în conştiinţa unei asemenea generaţii destinate să reprezinte viitorul, este simptomatică. Atunci cînd W. Romanul este însă în aşa fel construit încît nimic să nu trădeze caracterul programatic al unor intenţii. Ideile operei se configurează în permanenţă prin detalii perfect înglobate în fluxul general al naraţiunii.

Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României. Volumul 4

Constelaţia de personaje care pune în lumină faţa unei umanităţi boli W. Berghahn, Robert Musil, p. Spaţiul în care se petrece o anumită dramă a umilinţei umane, care nu va căpăta niciodată o circulaţie publică, este claustrat şi întunecos, fiind reprezentat de camera unui pod, a cărui descriere autorul o face în mod minuţios. Pe perete, alături de uşă, atîrnau două pistoale încărcate. Episoadele prin care autorul reconstituie actele de totală degradare a victimei se petrec în acest context.

Ele au structura unor naraţiuni scenice în miniatură. Trebuie să spui că eşti un hoţ.

Interesantrecenzii