Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

От корабля осталась лишь короткая секция - нос или корма; остальное, судя по всему, было уничтожено взрывом. Когда они приблизились к обломкам, в сознании Элвина зародилась мысль, вскоре перешедшая в полную уверенность. - Хилвар, - сказал он, ощущая, как тяжело говорить на ходу, - я уверен, что это тот самый корабль, который опускался на первую планету. Хилвар кивнул, предпочитая не тратить сил.

O primă observaţie este că, în împrejurarea dată, extensia unuia din termeni tinde către limita maximă, identificându-se în principiu cu seria grup de literaturi naţionale vehiculate de acelaşi idiom. Forma revizuită de mai jos a fost încheiată în anul Literatura elveţiană de limbă germană nu intră, cu rarissime excepţii, sub raza de interes a Adevărului literar.

Tot astfel, literele germane din România, subordonate aceleiaşi din urmă categorii sunt reprezentate, şi ele, extrem de spora- dic în revistă. În ce priveşte celălalt termen al binomului mai sus invo- cat, deschiderea lui este redusă aici la o unitate minimală, teritoriul unui singur periodic.

Затем он спросил, указывая на миниатюрный город: - Знаешь ли ты, что. Элвин хотел было ответить: "Модель, я полагаю"; но ответ этот был столь очевиден, что наверняка являлся ошибочным. Поэтому он мотнул головой, ожидая, пока Хедрон сам ответит на свой вопрос. - Ты помнишь, - сказал Шут, - что я однажды рассказал тебе, каким образом управляется город, как Банки Памяти вечно хранят его застывший образ.

Acesta ales în virtutea bunei sale ţinute intelectuale de ansamblu şi mai ales a audienţei l. Interesant de constatat că pentru redacţia Adevărului literar sau cel puţin pentru unii dintre colaboratorii săi, distincţia era operantă.

Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

ARGUM ENT 11 de care s-a bucurat în epocă — urmare a unei strategii publi- cistice eficiente factură enciclopedică, varietate notabilă în interiorul rubricilor asumate, ancoraj puternic în actualitate, cooptarea de colaboratori pricepuţi, tiraj considerabil, publi- citate pe măsurămenţinute cu relativ egală stabilitate timp de aproape două decenii.

Motiv pentru care se poate admite că imaginea literaturii de expresie germană pe care Adevărul literar şi artistic s-a simţit îndemnat să o ofere publicului său, atât în temeiul propriilor criterii, cât şi în acela furnizate de înseşi aşteptările acestui public, modelate de etape istorice anterioare, este probantă pentru amplitudinea şi direcţia inte- resului cel puţin al unei părţi a societăţii româneşti din perioada interbelică faţă de cultura străină.

A doua observaţie este că obiectul studiului se situează nu în domeniul influenţelor — în accepţia generică de totalitate a fenomenelor prin care literatura generează literatură —, ci în acela al repezentărilor sub care o literatură anume sau grup de literaturi circulă în perimetrul altei literaturi, aici în dome- niul medierilor înfăptuite prin traduceri şi referinţe discursive, organizate în categoriile pe care publicistica le pune curent la îndemână, de la articol şi interviu la cronică, recenzie, însem- nare, fişă bio-bibliografică, informaţie publicitară.

Ceea ce poate interesa într-o atare perspectivă — istorică, analitică şi aplicată — este, pe de-o parte, să se stabilească ce vehiculează aceste reprezentări inventar de autori, de opere, frecvenţă a lorcum calitatea medierilor şi de ce criteriile de selec- ţie. Pe de alta, să se ofere o sistematizare a materialului în vederea degajării unor eventuale paradigme ale receptării. În această privinţă, am adoptat drept bază de pornire cronologia publicaţiei înseşi, care a impus de la sine două mari secţiuni, tăiate în timp de strategiile redacţionale ale celor doi condu- cători, A.

În interiorul fiecărei secţiuni, am aplicat o pro- cedură organică, mulând expunerea pe argumentele propuse de revistă, episodic şi pe acelea de ordinul înserierii istorico- literare.

  • Fete la comanda

Împrejurare nu lipsită de importanţă în condiţiile în care accesul direct la revistă este deja anevoios. Fiind foarte deteriorată, colecţia de la Biblio- teca Academiei bunăoară nu mai poate fi consultată decât la sala de microfilme.

Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

După cum se ştie, Adevărul literar şi artistic face parte din constelaţia de suplimente literar-artistice, respectiv enci- clopedice — Adevărul literar —Adevărul ilustrat —Adevărul de joi — — ale ziarului Ade- vărul —gravitând deci, implicit, în orbita ideo- logică a stângii moderate, coagulate în publicistica noastră interbelică mai ales în jurul cercurilor intelectuale evreieşti de orientare democrată.

Având o existenţă de sine stătoare, revista ilustrează totuşi, cel puţin în primii săi ani de exis- tenţă, sub directoratul lui A. Adevărul ilustrat,Face?

Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

i cuno? tin?

Un Elogiu Al Diferentei-Niscov Viorica

a cu femeia Hugenau. Siglat în continuare ALA. Înţelegem ca tot ce este esenţial în artă şi în cugetare, roman, nuvelă, poezie, teatru, pictură, sculptură, muzică să-şi găsească larg deshise porţile Adevărului literar. De asemenea şi toate chestiunile care privesc trupul sănătos în care să înflorească mintea, ca sporturile şi higiena sub toate înfăţişările lor. Ceea ce ţinem mai înainte de toate este ca Adevărul literar să fie o publica- ţie fără idei preconcepute, fără înjugare la şcoli şi doctrine, lip- sită de piedica particularismului şi a fanatismului, primitoare deopotrivă pentru toate talentele, indiferent de credinţe şi ten- dinţe ci numai cu unica preocupare a Frumosului, a Binelui şi a Adevărului.

Un Elogiu Al Diferentei-Niscov Viorica

Aceasta nu ne va împiedica, ci mai vârtos ne va îndemna, ca faţă de materialismul vulgar ce pare a fi încui- bat într-o bună parte a societăţii de astăzi, să căutăm a provoca o reacţiune salutară spre ideal, spre înaltele preocupări sufle- teşti fără de care un popor nu-şi are rost în istorie şi nici indi- vizii nu-şi barbati din Craiova care cauta Femei divorțată din Timișoara rost în viaţă.

Neîntemeiat deci pe un sistem doctrinar, precum alte reviste din epocă Viaţa Românească, Sburătorul, Gândireaori pe prezenţa coagulantă a unei mari personalităţi creatoare ALA5 adoptă drept urmare profilul unui periodic miscelaneu în substanţă6, larg primitor, la care, în ce priveşte domeniul 4.

  1. Насколько мог решить Олвин, старик был совершенно доволен жизнью, ничего большего не требовал от нее и ни в малейшей степени не был угнетен сознанием своего приближающегося конца.

Pentru descrierea acestuia şi fixarea locului său în peisajul publi- cisticii noastre, cf. Ornea, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Bucureşti, Editura Eminescu,pp. De aseme- nea, I. Hangiu, Dicţionar al presei literare româneşti —ed.

Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

În afară de beletristică — proză, versuri, amintiri, epistole, însem- nări de călătorie, folclor, cugetări etc. De fapt, nere- prezentând în exlusivitate o practică literară ori alta, ci pro- movând atât direcţia modernistă, dar fără excese, cât şi linia tradiţionalistă în accepţie moderată, oarecum la maniera Vie- ţii Româneşti, oferind apoi remuneraţii substanţiale, revista va izbuti treptat să găzduiască în paginile sale, evident în propor- ţii variate, pe mai toţi scriitorii importanţi ai vremii, printre care: F.

Aderca, I. Agârbiceanu, T. Arghezi, J. Bart, L. Blaga, Otilia Cazimir, G. Călinescu, B. Fundoianu, G. Galaction, P. Pillat, M. Ralea, L. Rebreanu, M. Sadoveanu, Vl. Streinu, Al.

Teodoreanu, G. Topîrceanu, T. Vianu, I. Vinea ş.

Welcome to Scribd!

Bazar l— 8. Începând cucaracterul de magazin al revistei se accentuează printr-o şi mai mare atomizare a informaţiei. Ornea, op.

  • Cauta? i Dating Site Love

Condiţia redacţională, tehnoredacţională şi grafică a Adevărului literar atinge cota maximă a posibilităţilor sale în cursul anului şi în prima jumătate a anului următor, când rubricile mărunte şi însemnările înghesuite dispar, informaţia se recentrează pe doar câteva direcţii bine puse în pagină, hârtia folosită e de calitate superioară, dimensiunea caracterelor mai mare, impri- marea mai Face?

i cuno? tin? a cu femeia Hugenau., iconografia substanţial sporită, excelent aleasă şi remarcabil reprodusă în alb-negru ori sepia — toate acestea conferind revistei o înfăţişare nu doar aerisită şi atră- gătoare, ci de-a dreptul elegantă. Din păcate, silueta graţioasă dispare — probabil din raţiuni financiare — o dată cu vara luicedând locul imaginii şters ponosite de dinainte.

Uploaded by

Statutul literaturii străine în ALA poate fi rezumat sub două aspecte, unul de natură cantitativă, celălalt de natură calitativă. Ponderea literaturii străine indiferent sub ce formă: tra- duceri, comentarii, ştiri culturale diverse este, cu începere din al doilea an de apariţie al noii serii, perfect comparabilă cu aceea a literaturii naţionale.

Din începe să se contureze mai net şi cadrul stabil menit să adăpostească în revistă literatura străină. Traducerile vor apărea de acum încolo la rubrica intitulată expres Litera- tură străină, materialele de istorie literară precumpănitor la Însemnări şi la Note, iar viaţa literară curentă se va oglindi în rubricile Mişcarea literară în ţară şi în străinătate şi, respec- tiv, în Cărţi şi reviste.

Interesantrecenzii