Femeia elve? iana care cauta omul tunisian

Ciobanu, A. Indice de nume : p. Prin această lucrare bibliotecarii universităţii bălţene conturează o pa- gină de o densitate importantă în istoria Universităţii şi a Bibliotecii Ştiinţifice. Peste şase ani după reorganizarea Institutului Pedagogic în Uni- versitate de Stat, a fost iniţiată acţiunea, inerentă universităţilor clasice, de a omagia anumite personalităţi merituoase ale contemporaneităţii.

Timp de nouăsprezece aniîn treizeci şi cinci de şedinţe ale Senatului a fost luată hotărârea de a acorda onorificul titlu de Doctor Honoris Causa şi de Membru de Onoare al Senatului personalităţilor care s-au manifestat plenar în spaţiul ştiinţific şi cultural naţional şi mondial.

Aceste personalităţi din Re- publica Moldova, România, Germania, Statele Unite ale Americei, Israel, Ru- sia, Ucraina s-au afirmat în ştiinţele socio-umanistice şi reale ale căror lucrări poartă amprenta unei deosebite vocaţii: cea de a schimba lumea, de a continua opera clasicilor, a exploratorilor şi a creatorilor de noi paradigme ştiinţifice. Asumându-şi o nobilă responsabilitate, universitarii bălţeni şi-au propus ca, prin intermediul Laudaţiilor, să familiarizeze cititorii cu realizările can- didaţilor în evoluţia ştiinţei, culturii şi progresului economic.

Discursurile de învestitură reproduse, cu regret, doar numai a unor deţinători ai onorificului titlu, conţin, fireşte, o Femeia elve? iana care cauta omul tunisian încărcătură aca- demică şi pot servi drept model de prezentare a eventualelor demersuri ştiinţi- fice. Fiecare reprezentant al acestei onorabile galerii de personalităţi, cu care instituţia noastră se mândreşte cu adevărat, a fost mereu obsedat, după cum susţine unul din iniţiatorii managementului modern Peter Drucker, de optimi- zarea raportului dintre cunoaştere-timp, valoare ce ţine de evoluţia şi progre- sul în toate domeniile de activitate umană.

Experienţa vieţii lor se bazează pe muncă asiduă, onestitate Femeia elve? iana care cauta omul tunisian corectitudine, capacităţi vizionare analitice. Din nevoia de a cunoaşte, de a comunica şi de a se perfecţiona continuu, ei au însuşit multe limbi şi culturi străine. La fel, dr. După cum se ştie, aceşti oameni au fost nevoiţi să părăsească Moldova şi să devină exilaţi fără voie, dar au făcut pentru ţară mai mult decât zeci de ambasadori şi ataşaţi culturali.

Rattan Lal, ecolog şi pedolog notoriu, cetăţean al Femeia elve? iana care cauta omul tunisian Unite ale Americii. Această lucrare se află la a 2-a ediţie, fiind însoţită de fotografii de la întrunirile festive ale Senatului USARB şi prezintă un deosebit interes prin valoarea şi noutatea deosebită pentru comunitatea academică şi culturală.

Doctor Honoris Causa is an honorary title awarded by the universities or other institutions to outstanding personalities prominent for their achievements in scientific, socio-political and cultural life. Critică literară Joerg M. Domnule Profesor, ştim bine că Universităţi şi Centre universitare de pe toate continentele globului V-au acordat acest mare titlu onorific universitar de Doctor Honoris Causa.

Numărul lor este impunător, aliteraţiile şi sonoritatea numelor sunt impozante: Montevideo şi Sant-Juan, Tampere şi Bucureşti, Cor- doba şi Santiago Structura unui Laudatio cere măcar câte- va file biografice în ordinea lor cronologică.

Nu vom face-o din simplul motiv că a făcut-o deja domnul academician Silviu Berejan în mai multe studii. Omagiatul Universităţii noastre este un lingvist, un teoretician prin exce- lenţă, un adept consecvent al limbilor romanice, în general, şi al limbii române, în particular, este un adversar deschis al idealismului extremist în ştiinţa limbii, dacă e să reluăm această formulă-caracteristică ce aparţine academicianului Silviu Berejan. Ştim că lingvistul Coşeriu este autorul a peste de lucrări artico- le, comedii, reflecţii, monografii, studii, traduse în zeci de limbi de circulaţie mondială.

Cartea îşi păstrează integra sa valoare, fapt singular în epoca noastră Din spusele lui Juan M. Lope Blanchea rămâne sursa inepuizabilă întru devenirea şi nemu- rirea iubitorului de Cuvânt şi alchimia acestuia. Istoric şi filozof al limbii, poliglot care îşi ocupă locul bine meritat în cla- samentul lor, profesorul Coşeriu şi azi lansează idei, teorii, platforme, reflecţii, care trec meridianele, fiind apoi preluate de şcoli, Centre pentru a fi populari- zate şi dezvoltate.

Potrivit PentateuhDumnezeu a promis țara la cei trei patriarhi ai poporului evreu, Avraam, Isaac și Iacov.

Coşeriu încă din anii tinereţii accede la o viziune generală unită asupra experienţei şi cunoaşterii umane, bazată pe integrarea şi depăşirea unor premi- se esenţiale de critică transcendentă kantiană, dialectica hegeliană şi fenome- nologia husserliană.

Din numărul enorm de probleme lingvistice şi Femeia elve? iana care cauta omul tunisian abordate de ilus- trul savant E. Coşeriu, noi am selectat doar una: Limbaj şi Poezie în orizon- turile coşeriene. Pornind de la ideea că limbajul constituie o activitate liberă a omului ce-şi are baza în acea ştiinţă originară, despre care vorbeşte şi Husserl, fondatorul ştiinţelor fenomenologice ca bază a ştiinţelor culturii, E. Coşeriu observă că activităţile libere sunt percepute în sensul de activităţi creatoare.

Cu această ultimă întrebare ce se adresează esenţei ajungem la proble- matica fundamentală a limbajului pentru că limbajul este esenţa în efortul de cunoaştere a lumii.

  1. Cauta? i produse de patiserie
  2. Достигнув цели, слегка запыхавшийся Элвин прислонился к одной из розовых колонн, чтобы отдохнуть и окинуть взглядом пройденный путь.

O să ne permitem o mică abatere de la ritualul dictat de această frumoasă ocazie, în speranţa că omagiatul nostru, Domnul profesor Coşeriu, o va accep- ta. Un cuvânt de simpatie, dacă vreţi de dragoste al filologilor, lingviştilor, lite- raţilor pentru colegii Dumneavoastră, ai noştri, mult stimaţi profesori, care fac onoare universităţii noastre şi sunt prezenţi la ceremonie: Domnul Dr.

Azi casa ne este plină, curiozita- tea mai aprinsă, spiritul mai excitat.

întâlnește bărbați & femei din turceni

Vorba blândului nostru poet Grigore Vieru mă ajută mai bine şi mai exact să-mi redau gândul: O, neamule, Tu, Adunat grămăjoară, Ai putea să încapi Într-o singură icoană.

Printr-un miracol, sosiţi din diferite colţuri ale lumii, ale ţării, ne-am întâlnit, ne-am regăsit, pentru că, unindu-ne toate eforturile ştiinţifice, umane să fie în câştig studentul de azi, specialistul şi conducătorul ţării de mâine. Spe- ram că aplauzele ce le auziţi din partea membrilor Senatului Universităţii, pro- fesorilor, studenţilor, liceenilor, a tuturor celor prezenţi în sală să Vă convingă unanimitatea noastră cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa.

Trebuie să vă spun: ce este Bălţiul, ce este oraşul Bălţi pentru mine?

Listă de romancieri

Acest liceu cu totul excepţional nu în Moldova dintre Prut şi Nistru, în Basarabia de atunci, ci în Femeia elve? iana care cauta omul tunisian România. Acest pre- miu întâi pe toată Ţara a fost luat din întâmplare. Noi nu eram pregătiţi deloc pentru geografie, însă am zis să ne ducem şi noi şi să vedem ce se întâmplă.

Ne-am dus, am insistat să ne primească, în sfârşit ne-au primit, deşi nu eram înscrişi. Ne-au dat ca subiect Dobrogea — pământ prin care respiră Ţara Ro- mânească. Şi am scris amândoi, fără să ne fi pregătit şi după două săptămâni ne cheamă directorul — dl Marcu Valuţă era atunci director — şi ne felicită pe amândoi. Ne spune că a primit o scrisoare entuziastă de la Simion Mehedinţi — era marele geograf atunci în România — care se caut barbat pentru o noapte ub intalniri de faptul că doi elevi ai aceluiaşi liceu să fi luat premiul întâi şi premiul al treilea pe Ţară şi rămăsese unul singur pentru restul Ţării.

Şi cred că chiar, probabil, aşa ar fi fost. Aşa era acest liceu la istorie, la limba română, la fizică, la franceză. Un liceu cu totul excepţional. Şi astăzi am văzut şi am aflat că s-a reânfiinţat, şi am dori să meargă pe urmele acestui mare liceu moldovenesc şi românesc de acu mai bine de 50 ori 60 de ani.

La acest liceu am învăţat ceea ce întrezărise marele şi iubitul meu învă- ţător de la şcoala primară, tot un învăţător excepţional, dl Roman Mândâcanu, tatăl dlui Valentin Mândâcanu. Aicea am învăţat să preţuiesc cultura, să preţuiesc ştiinţa, să preţuiesc iubirea aproapelui, să preţuiesc limbile şi culturi- le tuturor popoarelor.

Aicea am învăţat sau am început să învăţ principiile care m-au condus deja în timpul îndelungatei mele vieţi ştiinţifice prin atâtea ţări. Aici am învăţat mai întâi fapte, foarte multe fapte.

Toate întrebările şi toate aceste texte, despre care se vorbea la examene, nouă ne erau cunoscute de aici, de la liceu.

Tot aici am învăţat, cred ce e mult mai important: Femeia elve? iana care cauta omul tunisian început să între- zăresc principiile activităţii ştiinţifice şi activităţii teoretice în orice domeniu şi, fără îndoială, în domeniul lingvisticii, fiindcă tocmai aicea am şi început să pregătesc primele mele lucrări de lingvistică, publicate când eram în anul I, la Universitatea din Iaşi: erau de material lingvistic basarabean, adunat, mai ales, în satul meu, la Mihăileni, la 40 de kilometri de la Bălţi, în actualul raion Râşcani, pe atunci plasa Râşcani.

Cauta? i servitoare de lucru in Casa

Deşi aceste principii ale Femeia elve? iana care cauta omul tunisian științifice vă sunt cunoscute, fiindcă le-am repetat de multe ori, aş vrea să vi le mai spun încă o dată, cel puţin pe scurt. Primul principiu este principiul ştiinţei în general. Ceea ce ar părea, la prima vedere, extrem de uşor, este însă extrem de greu şi nu reuşim aproape niciodată să spunem cum sunt lucrurile din toate punctele de vedere, din orice perspectivă, fără parţializări, fără devieri.

Al doilea principiu este principiul omului sau al umanismului, sau prin- cipiul ştiinţei originare. Acest principiu este principiul ştiinţelor umanistice, ştiinţelor omului, fiindcă aici a spune lucrurile aşa cum sunt, înseamnă a spune lucrurile aşa cum se prezintă acestei ştiinţe originare, pe care omul o are prin natura şi esenţa sa cu privire la activităţile sale libere şi la sine însuşi, cu pri- vire la tot ceea ce priveşte universalul acestor activităţi.

caut barbat pentru o noapte budapest

Aici nu avem nevoia de ipoteze, fiindcă noi suntem subiectul acestor activităţi. Omul ştie intuitiv ce este ştiinţa, omul ştie intuitiv ce e filozofia, ştie intuitiv ce este limbajul, adică ştie fiindcă el este agentul şi creatorul acestor activităţi. Şi asta înseamnă că lingvistul nu ştie, cel puţin în ceea ce priveşte universalul acestei activităţi, mai mult altceva decât vorbitorul.

Ştie numai altfel. Al treilea principiu depinde de acesta şi este principiul tradiţiei. Dacă într-adevăr omul ştie ce sunt activităţile sale, atunci asta înseamnă că, dat fiind că oamenii au fost întotdeauna inteligenţi, că tot ceea ce s-a spus cândva de către oamenii de bună credinţă cu privire la aceste activităţi conţine, cel puţin, un sâmbure de adevăr şi că deci în tradiţie s-au văzut aceleaşi lucruri de care ne ocupăm noi acum şi pe Femeia elve?

iana care cauta omul tunisian încercăm să le clarificăm, să le justificăm, să le fundăm mai solid. Asta înseamnă că în aceste ştiinţe noutatea este totdeauna o noutate pe baza tradiţiei şi continuând tradiţiile.

Sau cum spun eu cu o formulă care ar părea paradoxală: cine spune numai lucruri noi nu spine nimic nou, fiindcă tocmai se integrează într-o tradiţie, Femeia elve? iana care cauta omul tunisian marea noastră tradiţie ştiinţifică occidentală. Şi al patrulea principiu depinde tot de al doilea — este Femeia elve? iana care cauta omul Femeia elve?

iana care cauta omul tunisian antidog- matismului. Asta înseamnă că şi în cazul ştiinţei actuale, al diferitor tendinţe trebuie să menţinem aceeaşi încredere în oamenii de bună-credinţă şi să că- utăm de fiecare dată nu unde a greşit cineva, cutare sau cutare savant, ci mai curând unde şi în ce sens are dreptate, adică ce a vrut să spună şi unde apoi a suferit o abatere, o deviere… Şi, în sfîrşit, ultimul principiu este principiul etic.

Toate aceste principii sunt şi etice, însă privesc etica ştiinţei. Ultimul principiu priveşte şi etica sa- vantului, cercetătorului ca om şi cetăţean, este principiul responsabilităţii soci- ale şi al binelui public, adică trebuie să poată fi aplicabil - ceea ce nu înseamnă că renunţăm la teoria cea mai înaltă şi cea mai bine fundată din punct de vedere filosofic. Deci fără să renunţăm la teorie, să înţelegem că trebuie să aplicăm şi să ne intereseze tot ceea ce îl inte- resează pe vorbitor.

Intalnire libera rusa

Pe vorbitor ce îl interesează? Îl interesează, de exemplu, situaţia politică a limbii lui, îl interesează cum se învaţă o limbă, îl interesează care este corectitudinea expresiei ş.

Market 2021 site- ul de dating

Deci ţinând seama de aceasta, ceea ce din nou eu o reduc la o formulă, spunând că nu trebuie să uităm niciodată că limbajul funcţionează prin şi pentru vorbitori, nu prin şi pentru lingvişti, ci prin şi pentru vorbitori.

Aceste principii m-au călăuzit, ele explică toată activitatea mea, tot ce am putut realiza pe par- cursul activităţii mele, adică principiile tradiţiei explică studiile mele de istorie a lingvisticii, principiul antidogmatismului explică toate studiile mele de her- meneutică, de lingvistică actuală; principiul responsabilităţii sociale explică toate studiile mele despre traducere, despre corectitudinea lingvistică, despre limbaj şi politică ş.

Şi, se înţelege, primele două principii explică toată baza studiilor mele atât de teorie, cât şi de filozofie a limbajului şi de lingvisti- că descriptivă şi istorică. Dl Vitalie Belousov este o legendă vie în lumea inventatorilor din sec. Întemeiază Şcoala Românească de Inventică, fiind liderul inventatorilor în domeniul prelucrărilor mecanice şi al dispozitivelor din România.

Şcoala de Inventică din Iaşi devine principalul centru de emergenţă a creatologiei din România, cunoscută şi departe peste hotare. Este titularul a peste brevete de invenţii şi circa lucrări ştiinţifice monografii, tratate, cursuri, proiecte, contracte de cercetare şi proiectare etc. Vitalie Belousov este organizatorul permanent al sesiunilor anuale ale Comisiei de Inventică din Iaşi.

Senior Senior Femeie

Susţine tinerii specialişti în impunerea lor pro- fesională în ţară şi peste hotare. Îşi desfăşoară activitatea didactică la Universitatea Tehnică din Iaşi, în- cepând cu anul în calitate de asistent universitar şi ajungând în profesor universitar.

S-a bucurat de o largă recunoaştere naţională şi internaţională.

Protests erupt in Tunisian cities amid anger over poor economy

Cu participarea nemijlocită a Dlui Vitalie Belousov, la Colegiul Politehnic din Bălţi se deschide o şcoală de inventică, care stimulea- ză, entuziasmează invenţiile tinerilor din Bălţi. Au fost încheiate contracte ce au pus baza noilor cercetări teoretice şi experimentale. Este un exemplu elocvent de conlucrare ştiinţifică internaţională. Sperăm la rezultate de succes, convinşi fiind că acolo unde este implicat Doctorul-inginer Vitalie Belousov totul finalizează perfect.

S-a născut la 13 ianuarie în satul Drepcăuţi, raionul Briceni. Din până în ţine cursuri de lecţii în mai multe instituţii superioare din Moldova, inclusiv şi la Institutul Pedagogic de Stat din Bălţi. Cercetează, împreună cu alţi colaboratori ai Academiei, mai multe pro- bleme de fizică: fizica semimetalelor şi semiconductorilor cu bandă îngustă, monocristalele şi tehnologia de creştere, influenţa dimensionalităţii asupra fe- nomenelor electronice clasice şi cuantice, supraconductibilitatea la tempera- turi înalte.

Este autor a peste lucrări ştiinţifice şi brevete, editate în publicaţii de prestigiu. A elaborat teoria fenomenologică şi microscopică a anizotropiei fe- nomenelor de transport ale electronilor în câmpuri magnetice clasice arbitrare pe baza reprezentării polinomiale a coeficienţilor cinetici; a determinat parti- cularităţile şi variabilitatea eficienţei impurităţilor în semimetale, a descoperit experimental fenomenul de cuantificare a fluxului magnetic în fire submicro- nice de bismut.

A contribuit la dezvoltarea şcolii ştiinţifice a fizicii fenomenelor de transport în materiale anizotropice şi la crearea unui centru distinct de cercetare a proprietăţilor electrofizice ale corpului solid cu diverse posibilităţi de studiu al fenomenelor de transport.

În momentele necesare intervine cu consultaţii de înaltă calitate la reali- zarea temelor de cercetare ştiinţifică de la Universitatea noastră.

Aplauzele Dvs. Silviu BEREJAN Mult stimate Domnule Rector magnificus, Stimaţi membri ai Senatului universitar, Onorată asistenţă, Doamnelor şi Domnilor, Din categoria personalităţilor, a căror activitate ştiinţifică s-a materia- lizat în monografii, studii, articole, comunicări, recenzii, avize, cronici, teze etc.

E în afara oricărui dubiu că dl S. Berejan e un remarcabil om de ştiinţă, cunoscut nu numai în republică, dar şi în comunitatea lingvistică internaţiona- lă. Suportul unei atare afirmaţii rezidă, în primul rând, în însăşi opera ştiinţifică a lui S. Berejan, diversă sub aspectul problematicii abordate, impunătoare sub aspectul cantităţii şi profundă sub aspectul calităţii. Cele circa de publicaţii inclusiv 3 monografii, 4 dicţionare, 6 manuale demonstrează cu prisosinţă că cercetătorul S.

Berejan, neâncercat de ambiţii vane şi evitând tentaţia de a mer- ge pe căi bătătorite, dă preferinţă chiar din start aporiilor lingvistice, manifestă curajul de a părăsi punctele de vedere tradiţionale, vădeşte cutezanţa de a emite opinii eterodoxe şi, nu în ultimă instanţă, acribie filologică, propunând soluţii judicioase privind complicate probleme de lingvistică generală, romanistică, lingvistică comparată, lexicologie, semasiologie, lexicografie, gramatică, sti- listică, istorie a limbii ş.

Despre contribuţia substanţială la studiul fenomenelor glotice şi des- pre individualitatea gândirii lingvistice a prof. Femeia elve? iana care cauta omul tunisian ce ştia conaţionalul nostru nepere- che în lumea ştiinţei mondiale E. Coşeriu care, în avizul de susţinere a candi- daturii lui S. Calea de muncă, parcur- să de prof.

Interesantrecenzii