Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating

Politica de confidențialitate - Sinsay

Cerințele din acest document se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal privind persoanele fizice, iar nu și cu privire la datele referitoare la societăți sau la alte entități juridice. Notă: Se pot deține date cu caracter personal chiar dacă societatea are încheiate contracte de prestări servicii etc. De ex. Asociația își ia angajamentul față de orice persoane care îi furnizează date cu caracter personal că asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu.

  • Romania Dating Site.
  • Protecția datelor cu caracter personal - Dăruiește Viață
  • Face? i cuno? tin? a cu femeia Hugenau.

În vederea asigurării celor mai înalte standarde de protecție, angajații Asociației Dăruiește Viață care prelucrează date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu trebuie să respecte cel puțin principiile și obligațiile principale listate în prezenta Politică. Definiții Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale nume, prenume, telefon, adresă etc.

Persoana vizată reprezintă orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către sau pe seama Asociației Dăruiește Viață.

Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating agence matrimoniale chișinău

Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată Persoana vizată reprezintă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. În vederea respectării principiului anterior enunțat, pentru a prelucra datele cu caracter personal, angajații trebuie să se asigure că: există o bază legală pe care se întemeiază prelucrarea; prelucrarea nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate; persoanelor vizate le-a fost furnizat conținutul minim de informații privind activitățile de prelucrare.

Verificările punctuale cu privire la respectarea cerințelor de mai sus vor fi făcute de către angajații care iau decizia finală privind necesitatea și modalitatea de realizare a prelucrării prin raportare la scopul avut în vedere. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri Angajații Asociației Dăruiește Viață trebuie să aibă în vedere colectarea datelor Regiunea Parisului Dating Site scopuri specific determinate de ex.

Datele personale pot fi prelucrate numai în situațiile următoare: când utilizarea datelor este necesară pentru negocierea în vederea încheierii sau pentru executarea unui contract cu persoana vizată; pentru a respecta o obligație legală; când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prevăzut în legislația UE sau în legislația națională; pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice; în scopul intereselor legitime ale Asociației Dăruiește Viață, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil; cu consimțământul persoanelor fizice în cauză.

Ca să fie valabil, consimțământul trebuie să fie o manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Politica de utilizare a modulelor cookies pe site-ul ING

Consimțământul trebuie exprimat pentru fiecare scop de prelucrare și impune identificarea adecvată a persoanei care a consimțit la Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating. În relațiile de muncă, Asociația Dăruiește Viață nu se va baza, ca regulă generală, pe consimțământul angajaților. Datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante și Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate Datele colectate trebuie să fie într-adevăr necesare pentru prestarea serviciilor de către Asociația Dăruiește Viață și pentru îndeplinirea atribuțiilor angajaților Asociației Dăruiește Viață, fiind interzisă prelucrarea unor date care nu se subsumează unei necesități reale de prelucrare, spre exemplu: colectarea unor date personale cu caracter sensibil, cum ar fi date de sănătate, pentru desfășurarea campaniilor de marketing, în lipsa unei cerințe legale exprese în acest sens; generarea unor rapoarte de ex.

De asemenea, datele colectate nu vor fi supuse altor activități de prelucrare suplimentare față de cele stabilite inițial.

În măsura în care se vizează o prelucrare suplimentară, persoana vizată va fi informată în legătură cu noua activitate vizată de prelucrare, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de începerea propriu-zisă a prelucrării vizate. Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care o singura femeie cauta prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

În acest sens angajații trebuie să evite stocarea documentelor ce conțin date cu caracter personal pe stațiile personale și să folosească datele stocate în aplicațiile centralizate pentru a evita riscul utilizării unor date inexacte. Datele cu caracter Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele În desfășurarea activităților de prelucrare, angajații Asociației Dăruiește Viață trebuie să se asigure că respectă cerințele de stocare a datelor pe durata strict necesară scopului de prelucrare, inclusiv prin raportare la cerințele de arhivare impuse prin legislația specifică.

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare În activitatea de prelucrare a datelor, angajații Asociației Dăruiește Viață trebuie să respecte cerințele de securitate impuse la nivelul Asociației Dăruiește Viață prin intermediul prezentei politici.

Drepturile persoanelor vizate Regulamentul recunoaște mai multe drepturi persoanelor vizate.

  • Caut o femeie serioasa pentru casatorie
  • Politica de utilizare a modulelor cookies pe site-ul ING
  • Caut un baiat pentru o noapte srbobran

Aceste drepturi trebuie respectate și orice solicitare primită de angajații Asociației Dăruiește Viață în temeiul acestor drepturi trebuie gestionată conform cerințelor prezentei Politici. Dreptul la informare și dreptul de acces se referă la dreptul persoanelor vizate de a obține: o confirmare din partea Asociației Dăruiește Viață că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal ce o privesc și, în caz afirmativ; acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă sunt îndeplinite cerințele legale și dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating Femeie de intalnire Gournay en Bray

Dreptul la opoziție — orice persoană vizată are dreptul de a se opune: în orice moment, din motive legate de situația sa particulară — ca datele care o vizează să fie prelucrate în interesul legitim al Asociației Dăruiește Viață, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte.

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor "dreptul de a fi uitat" se referă la dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există un alt temei Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Confidenţialitate şi termeni

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Asociației Dăruiește Viață verificarea corectitudinii datelor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - orice persoană are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care această prelucrare: este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Asociația Dăruiește Viață ; este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate sau are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating barbați singuri caută femei în argeș

Persoana vizată poate solicita reconsiderarea deciziei luate în cele 3 cazuri de mai sus. Toate aceste drepturi pot fi exercitate de către persoanele vizate printr-o cerere transmisă la sediul Asociației Dăruiește Viață sau la adresa de e-mail: [email protected] Asociația Dăruiește Viață trebuie să răspundă oricărei solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate în termen de cel mult o lună de regulărespectând conținutul minim stabilit de Regulament.

Încălcarea securității datelor O încălcare a securității datelor se produce atunci când datele pentru care Asociația Dăruiește Viață este responsabilă suferă un incident de securitate care duce, în mod accidental sau ilegal, la compromiterea confidențialității, a disponibilității sau a integrității datelor cu caracter personal de ex.

Incidente de securitate pot surveni, de ex. Orice angajat care ia cunoștință de un incident de securitate ce poate conduce la afectarea datelor cu caracter personal trebuie să anunțe de îndată conducerea Asociației Dăruiește Viață.

Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating site- ul pentru a intalni tipul

Conducerea Asociației Dăruiește Viață, împreună cu responsabilul de IT, analizează incidentul, apoi stabilește și implementează măsurile necesare eliminării consecințelor respectivului incident. Dacă există probabilitatea ca încălcarea să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Asociația Dăruiește Viață are obligația să înștiințeze Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care a luat cunoștință de încălcare.

Dacă încălcarea securității datelor prezintă un risc ridicat pentru persoanele fizice afectate, atunci trebuie să fie informate și toate aceste persoane cu excepția cazului în care s-au aplicat măsuri de protecție tehnice și organizatorice eficace sau alte măsuri care asigură faptul că riscul nu mai este susceptibil să se materializeze. Asociația Dăruiește Viață ține un registru privind incidentele de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv a măsurilor stabilite și luate pentru remedierea consecințelor acestor incidente.

Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating Dating site pentru oricine obez in Quebec

Politica privind cookie-urile Ultima actualizare: iulie La fel ca majoritatea site-urilor, și site-ul asociației Dăruieşte Viaţă foloseşte fişiere text mici numite cookie-uri. Textul de mai jos oferă informații despre ce sunt acestea, ce cookie-uri folosește organizația și cum pot fi ele controlate.

Dacă vrei să restricționezi sau să blochezi cookie-urile, poți face acest lucru din setările browserului de internet folosit, însă, este posibil ca experiența pe site-ul nostru să nu mai fie aceeași. Pentru mai multe detalii despre setările browserului poți accesa linkul următor informații în limba engleză : www. Ce sunt cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere care se descarcă ș va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesezi internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către server-ul pe care este găzduit site-ul Asociației Dăruiește Viață La fiecare vizită ulterioară aceste fișiere sunt trimise înapoi la site-ul de origine sau la alt site care le recunoaște, făcând astfel posibilă în principal recunoașterea terminalului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului oferind o funcționalitate îmbunătățită.

Cookie-urile primă parte sunt setate de un site accesat de utilizator la momentul respectiv site-ul afișat Exemplu de text publicitar pentru site- ul de dating fereastra adresei URL.

Cookie-urile terță parte sunt setate de alt domeniu decât cel al site-ului accesat de utilizator. Dacă un utilizator accesează un site și altă entitate setează cookie-ul prin site-ul respectiv, vorbim despre un cookie terță parte.

Cookie-uri persistente Acestea rămân pe dispozitivul unui utilizator pentru perioada de timp specificată în cookie-uri și se activează de fiecare dată când utilizatorul accesează site-ul care le-a creat. Cookie-uri de sesiune Acestea le permit operatorilor site-ului să conecteze acțiunile unui utilizator în timpul unei sesiuni de navigare. O sesiune începe când utilizatorul deschide fereastra Site- ul serios cu handicap se încheie când o închide.

Cookie-urile de sesiune sunt create temporar; odată închis browserul, ele se șterg.

Gestionarea cookie-urilor în browser Cum utilizează Google cookie-urile Un cookie este un fragment mic de text trimis către browser de site-ul pe care îl accesați. Cu ajutorul acestuia, site-ul reține informații despre vizită.

Etichetele pixel O etichetă pixel nu este, practic, un cookie, ci un tip similar de tehnologie plasată pe un site sau în corpul unui e-mail pentru a urmări activitatea de pe site-uri sau când sunt deschise și accesate e-mailurile. Se folosește adeseori în combinație cu cookie-urile, iar informațiile colectate sunt anonime Poți afla mai multe despre cookie-uri la informații în limba engleză : www.

Cum folosește asociația Dăruiește Viață cookie-urile? Dăruieşte Viaţă folosește cookie-uri în următoarele scopuri: pentru a compila date statistice despre folosirea și funcționarea site-ului, ca să-l putem monitoriza și îmbunătăți; pentru le oferi utilizatorilor abilitatea de a naviga pe site și a le permite utilizatorilor înregistrați să acceseze părțile securizate ale site-ului; pentru a ne permite să ne distribuim paginile web în rețelele sociale.

Poți alege blocarea acestor cookie-uri din browserul tău de internet, însă este posibil ca acest lucru să afecteze buna funcționare a website-ului.

Ajutor în legătură cu politica privind consimțământul utilizatorului din UE

Ce cookie-uri folosește Dăruiește Viață? Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor pe site, dar și pentru a afla date relevante despre folosirea site-ului pentru a putea monitoriza și îmbunătăți fiecare vizită. Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

Interesantrecenzii